Garantiitingimused

Aasta Auto Approved garantiitingimused

Tauf-Auto AS (edaspidi Müüja või Aasta Auto Approved) annab müüdavatele sõidukitele müügigarantii alljärgnevatel tingimustel:

1. GARANTII OBJEKT JA KEHTIVUSE ALUSED
1.1. Käesolev garantii on Müüja kohustus tasuta kõrvaldada Aasta Auto Approved sõidukite defektid
1.2. Müüja annab Aasta Auto Approved sõidukitele garantii kuuekuuliseks perioodiks / 10 000 km läbisõiduks (olenevalt sellest, kumb saabub varem) (edaspidi Garantiiperiood).
1.3. Garantii alguskuupäevaks on sõiduki üleandmiskuupäev
1.4. Ostja on sõiduki ostmisega kinnitanud, et tal on olnud võimalus tutvuda lepingu objekti (sõiduki) komplektsuse, kvaliteedi- ja tehnilise seisukorraga ja see vastab nõuetele.
1.5. Käesolev sõidukite ja originaalvaruosade garantii kehtib:
1.5.1. Müüja poolt müüdud Aasta Auto Approved sõidukitele ning vastavalt nõuetele paigaldatud originaalvaruosadele.
1.5.2. Ainult sõidukitele, mis on vähem kui kümme aastat vanad ja mis ei ole müümise hetkeks sõitnud rohkem kui 160 000 km.
1.5.3. Ainult sõidukitele, mille korralised hooldustööd on teostatud õigeaegselt ning litsentseeritud margihooldusettevõtte poolt.
1.6. Käesolev garantii ei välista kliendi tuginemist tehasegarantiile (kui see kohaldub konkreetsele sõidukile) ega seadusest tulenevatele õiguskaitsevahenditele. 

2. GARANTII ULATUS
2.1. Garantii kehtib järgmistele komponentide ja osade mehaanilise rikke remondikuludele: 2.1.1. Jõuülekanne (sh diferentsiaal, veovõll, käigukast, sidur)
2.1.2. Elektroonika
2.1.3. Mootor (sh jahutussüsteem, süütesüsteem, kütusesüsteem, hammasrihmad).
2.2. Garantii on välistatud juhtudel, kui:
2.2.1. Klient ei teavitanud Müüjat sõidukil ilmnenud defektist viivitamatult ning ei andnud Müüjale võimalust ilmnenud defekti üle vaadata ning seda koheselt likvideerida.
2.2.2. Sõidukit on kasutatud mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetega või seda on üle koormatud (sealhulgas kasutatud võistlusspordis);
2.2.3. Sõidukit on ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta parandatud, hooldatud või ümber ehitatud muu isiku kui Müüja volitatud mehaaniku poolt. Sõidukile on teostatud tootja nõutele mittevastavaid värvitöid ja/või kereremonditöid;
2.2.4. Sõidukile on paigaldatud osasid või seda on modifitseeritud või täiendatud viisil, mida tootjatehas ei aktsepteeri;
2.2.5. Klient ei ole järginud sõiduki kasutamist, remonti ja/või hooldust sätestavaid nõudeid, millised on toodud hoolduskäsiraamatus või muudes kasutamisjuhendites.
2.2.6. Klient ei ole teostanud hooldustöid õigeaegselt;

2.3. Garantii alla ei kuulu:
2.3.1. Kaudne kahju (sealhulgas igasugune vara kaotus, hävinemine või kahjustumine).
2.3.2. Kahjustused või parandused, mis on tekkinud vea või tõrke tuvastamise järel toimunud jätkuva kasutamise tõttu (sealhulgas määrdeainete või jahutusvedeliku puudumine).
2.3.3. Sõiduki ja tema osade loomulik kulumine ehk selliste komponentide ja osade kahjustumine, mis tekib paratamatult sõiduki vanusest ja läbisõidust tuleneva tavapärase kulumise tagajärjena. Mis tahes komponendi ja/või osa töövõime halvenemine aja jooksul võib põhjustada selle mürarikkaks muutumist ning ei pruugi tingimata kujutada endast ootamatut ja ettenägematut riket.
2.3.4. Keskkonnamõjutuste tõttu tekkinud defektid, sh rikked, mis on tekkinud sõiduki kokkupõrke või juhusliku kahjustumise, tulekahju, ülekuumenemise, varguse, väärkasutuse, hoolimatuse, kuritarvitamise, hooletuse, varalise kahju, rooste, korrosiooni, saastumise, üleujutuse, vee alla vajumise ja vee sissetungimise tõttu.
2.3.5. Tavapärased ja korralised hooldustööd,
2.3.6. Hooldus- ja remonttööde käigus kasutatud vedelikud ja gaasid (õlid, jahutusvedelik, pidurivedelik, jahutusaine jms) ning võimalikud kahjustused, mis tulenevad vedelike või määrdeainete saastumisest ja/või nende nõuetekohase taseme mittehoidmisest ja/või vale tüüpi vedelike kasutamisest, sh vale mootoriõli kasutamisest.
2.3.7. Mehaanilised rikked, mille on põhjustanud detonatsioon ja/või kehva kvaliteediga kütus või vale tüüpi kütus. See hõlmab pliiasendajaga ja/või madala väävlisisaldusega diislikütuse ja mittekaubanduslike biokütuste tekitatud kahju.

3. GARANTIIST TULENEVATE NÕUETE ESITAMINE
3.1. Kliendil on õigus nõuda Garantiperioodi jooksul sõiduki defektide kõrvaldamist, lähtudes alljärgnevast protseduurist:
3.2. Klient kohustub viivitamatult teavitama Müüjat ilmnenud defektist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks kirja või e-maili teel) viivitamatult, aga mitte hiljem kui 5 päeva jooksul, defekti ilmnemise hetkest;
3.3. Müüja kohustub garantii alla kuuluvad defektid tasuta kõrvaldama. Defektide kõrvaldamine toimub ühel alljärgnevalt nimetatud viisil:
3.3.1. defektse sõiduki või originaalvaruosa parandamine;
3.3.2. defektse osa asendamine vastava uue varuosaga. Varuosa asendamine ei mõjuta garantiiperioodi kestvust.
3.4. Kui Müüja on defektse originaalvaruosa asendanud uuega, läheb välja vahetatud originaalvaruosa Müüja omandisse.
3.5. Müüjal on õigus kasutada garantiitööde teostamisel autoriseeritud alltöövõtjaid. Kui klient pöördub kolmanda isiku poole parandustööde tegemiseks ilma Müüja varasema kirjaliku nõusolekuta, ei ole kliendil õigus nõuda Müüjalt tööde hüvitamist garantiilepingu alusel.
3.6. Kui garantiitööde teostamisel ilmneb vajadus täiendavate hooldustööde järele, on Müüja kohustatud klienti sellest teavitama. Täiendavate hooldustöödega seonduvad kulutused kannab klient.
3.7. Sõiduki või originaalvaruosa garantiiremondis viibimise tõttu kantud kulutused (sh rendiautole ja majutusele) ei kuulu garantii korras hüvitamisele.

4. KÜSIMUSED JA LISATEAVE
4.1. Garantii annab Tauf-Auto AS (reg kood: 10015362), aadress Sepa tn 24b, 50113 Tartu linn, Tartu maakond
4.2. Käesoleva müügigarantii tõlgendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
4.3. Müüjal on õigus garantiitingimusi aeg-ajalt ühepoolselt muuta, teavitades selles kliente veebilehel approved.aastaauto.ee